Els valors de les constants
       Gravetat: g = 10 m/s².  Constant de gravitació: G = 6,7·10-11 N·m²/kg².  Constant d'electrostàtica: K = 9·109 N·m²/C².
       Radi de la terra: R = 6.400 km.   Massa de la terra: M = 6·1024 kg


       Per imprimir o fer còpia d'aquests exàmens, cliqueu les icones del marc del document en PDF. Mai des del navegador.